تعداد 3 مورد یافت شد

‏‏امام خمینی فرعون زمان را از میان برد‏

کشیش مسروپ راتوسیان:‏ ‏‏امام خمینی فرعون زمان را از میان ... را از میان برد‏ ‏‏غالب مسیحیان ایران ارمنی هستند‏‎!‎ ‏‏کشیش مسروپ راتوسیان پیشینه تاریخی کلیسای ارامنه و ساختار ... و اگر قدرت آن را نداشته باشند و می خواهند ازدواج کنند، کشیش می شوند. البته گریگور مقدس خودش دو پسر داشت.‏ ‏‏کلیسای ... دو نوع خادم دارد: خادمان متأهل و خادمان مجرد. بنده متأهل و کشیش هستم. اسقف اعظم ما مجرد است. من با اینکه مدرک دکتری ... من با اینکه مدرک دکتری الهیات و فلسفه دارم، اما از رتبه کشیش بودن بالاتر نمی روم. البته به قول استادمان کسی که ...

مبنای امام در گفت وگو با خبرنگاران در نوفل لوشاتو اعتماد بود

از من خواسته‌اند با عنایت به ت مثال جالبی از این روش بیان می‌کند. او می‌گوید، یک روز دو کشیش در حال بحث با یکدیگر بودند که آیا می‌توان هنگام عبادت ...

آمریکایی ها درباره امام چه گفتند

امام خمینی (س) اگر چه به نسل ‏ و احترام به آنها و حتی برگزاری مراسم مذهبی آنان و دعوت یک کشیش به محل گروگان گیری برای برگزاری مراسم مذهبی آنان. امام ...