تعداد 1 مورد یافت شد

‏‏امام خمینی فرعون زمان را از میان برد‏

کشیش مسروپ راتوسیان:‏ ‏‏امام خمینی فرعون زمان را از میان ... را از میان برد‏ ‏‏غالب مسیحیان ایران ارمنی هستند‏‎!‎ ‏‏کشیش مسروپ راتوسیان پیشینه تاریخی کلیسای ارامنه و ساختار ... و اگر قدرت آن را نداشته باشند و می خواهند ازدواج کنند، کشیش می شوند. البته گریگور مقدس خودش دو پسر داشت.‏ ‏‏کلیسای ... دو نوع خادم دارد: خادمان متأهل و خادمان مجرد. بنده متأهل و کشیش هستم. اسقف اعظم ما مجرد است. من با اینکه مدرک دکتری ... من با اینکه مدرک دکتری الهیات و فلسفه دارم، اما از رتبه کشیش بودن بالاتر نمی روم. البته به قول استادمان کسی که ...