تعداد 1 مورد یافت شد

هدف امام خمینی، عزت انسان است

‏‏هدف امام خمینی، عزتِ انسان است‏ ‏‏ (مصاحبه با آقای ...