تعداد 2 مورد یافت شد

خداوند از همه چیز بالاتر است

‏‏خداوند از همه چیز بالاتر است‏ ‏‏«زافترا»، شمارۀ 32، ...