تعداد 2 مورد یافت شد

مسئولیت مسلمانان در قبال کودکان فلسطینی

شما ملاحظه کنید این کودک هایی که از لبنان و جنوب لبنان آمده ...

فطرت پاک کودک و نونهال

‏‏ شما می دانید که این بچه های کوچک که در دبستان هستند و ...