تعداد 5 مورد یافت شد

رزمندگی و دشمن شکنی

‏‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏‏رزمندگی و دشمن شکنی‏ ‏‎ ‎ ‏‏ ...

هدایت مبارزه

‏‏هدایت مبارزه‏ ‏‏ ‏ ‏‏سؤال: ‏‏[‏‏پیامهای خود را ...

استقلال دانشگاه در نگاه امام خمینی

نگاه امام خمینی به عنوان عالم و فقیهی سترک و مرجع و روحانی ...

مقدمه

‏‏توفیق حضور در بسیاری از صحنه های مبارزاتی و آشنایی و ...