سال‌های مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، دانشجویان نیز نقش بسزایی در پیشبرد اهداف و ‌آرمان‌های نهضت امام خمینی(س) داشتند. به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو، مروری داریم بر مهم‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون درباره نقش دانشجویان در انقلاب منتشر شده‌‌اند.

دانشجویان در فاصله سال‌های 1320 تا 1332 واکنش‌های مختلفی نسبت به رویدادهای کشور نشان دادند که از جمله آن‌ها در جریان ملی شدن صنعت نفت ایران بوده است.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد 1332 و در آذر همان سال دانشجویان تظاهرات کردند و مردم را به اعتراض علیه آمریکایی و انگلیسی بودن حکومت ایران فراخواندند. روز 16 آذر و بر اثر حمله ماموران رژیم پهلوی به تظاهرات دانشجویان، سه دانشجو شهید شدند. این روز "دانشجو" نام گرفته است.

مبارزات دانشجویان به صورت‌های صنفی، اعتصاب و تظاهرات و تکاپوی متناسب با تحولات سیاسی ادامه یافت و با اوج گیری حرکت مردم در سال‌های 1356 و 1357 به عنصر موثری در پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 تبدیل شد.

برخی از مهم‌ترین کتاب‌هایی که درباره نقش دانشجویان در جریان پیروزی انقلاب اسلامی به چاپ رسیده، عبارتند از:

 • رسالت دانشگاه و دانشجو /آیت‌الله دکتر بهشتی/تشیع.
 • پاره‌ای از اسناد ساواک/ کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان.
 • از ظهور تا سقوط / دانشجویان مسلمان پیرو خط امام/ مرکز نشر اسناد تسخیر لانه جاسوسی آمریکا/ 1366.
 • گ‍ام‍ی‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍ش‍ک‍ل‌ ب‍س‍ی‍ج‌ دان‍ش‍ج‍و و طل‍ب‍ه‌/ دف‍ت‍ر م‍جام‍ع‌ م‍قدم‍ات‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍لوم‌ اس‍لام‍ی‌( قم) / 1367.
 • ت‍وص‍ی‍ف‌ه‍ای‌ ۱۳ آبان‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ا و پ‍ی‌آمده‍ای‌ آن‌ در ج‍ام‍عه‌/ ابراه‍ی‍م‌ س‍ج‍ده‌ ی‍وس‍ف‍ی‌ و م‍ح‍مد س‍ع‍ادت‌/ انتشارات اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ج‍ده‌ ی‍وس‍ف‍ی‌/ 1379.
 • اس‍ن‍ادی‌ از ج‍نب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در ایران‌ (۱۳۲۹ - ۱۳۵۷) / م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌ و هادی‌ خان‍ی‍ک‍ی‌‌ / وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌/ 1380.
 • ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ای‍ران‌ (وج‍دان‌ ب‍ی‍دار ح‍ی‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌)/ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ زک‍ری‍ای‍ی‌ / آی‍ن‍ه‌ ک‍ت‍اب/ 1380.
 • ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در ای‍ران‌ از ت‍أس‍ی‍س‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ا پ‍یروزی‌ ان‍قلاب‌ اس‍لام‍ی‌/ ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ریم‍یان‌/ م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ /1381.
 • ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز (ب‍ه ‌روای‍ت‌ اس‍ن‍اد و خ‍اطرات‌)/ رحی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خت‌ /دفتر ادبیات و هنر مقاومت / 1381.
 • از دانشگاه تهران تا شکنجه‌گاه ساواک (روایت مبارزات دانشجویی و حکایت کمیته مشترک ضدخرابکاری)/ ج‍لال‌ رف‍ی‍ع / م‍وزه‌ ع‍ب‍رت‌ ای‍ران‌/ 1384.
 • اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا / بنیاد نشر آثار و اندیشه‌های شهید آیت‌الله دکتر بهشتی/ نشر بقعه / 1386.
 • جریان‌شناسی جنبش دانشجویی/ مهدی رحیمی / مهراوه عصر / 1386.
 • اسناد لانه جاسوسی آمریکا (10 مجلد) /دانشجویان مسلمان پیرو خط امام / موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی /1386.
 • امام خمینی(ره) و اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا / جواد اژه‌ای/ سمپاد /1386.
 • جنبش دانشجویی در آیینه خاطرات (نگاهی تاریخی به فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور) / داود قاسم‌پور/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ 1387.
 • جنبش دانش‌آموزان در انقلاب اسلامی / یعقوب توکلی / پیام هاجر (قم) / 1387.
 • جنبش دانشجویی در آیینه خاطرات (نگاهی تاریخی به فعالیت‌های انجمن‌های اسلامی دانشجویان خارج از کشور) / داود قاسم‌پور/ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری/ 1387.
 • دانشگاه و دانشگاهیان از دیدگاه امام خمینی/ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی/ دفتر چهاردهم آثار موضوعی(تبیان).
 • تاریخ‌ شفاهی جنبش دانشجویی مسلمان/ محمدحسن روزی‌طلب - امیرحسین ثابتی/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1386.
 • جنبش دانشجویی در ایران از تأسیس تا پیروزی انقلاب اسلامی/ علیرضا کریمیان/ مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ 1381.

 

. انتهای پیام /*