دستگاه رادیو تلویزیون چنانکه من کراراً گفته ‏ام، دستگاهی است که حساسترین دستگاههای تبلیغاتی هر کشوری است که هم از طریق بصر و هم از طریق سمع از آن مردم استفاده می‏ کنند. و آنطوری که به رادیو و تلویزیون توجه می‏ کنند مردم، به هیچ دستگاهی آنطور توجه نمی‏ کنند. از دستگاه کوچکی که برای بچه‏ ها گذارده می‏ شود با آن برنامه‏ هایی که برای دیگران. اگر این دستگاه اصلاح بشود و برنامه‏ های آن برنامه‏ های اصلاحی باشد، امید است که یک مملکت اصلاح بشود. (صحیفه امام؛ ج11، ص195)

. انتهای پیام /*