برای همه مسلمین، پیام من این است که با دارا بودن تمام‏ امکانات و با جمعیت عظیمی که مسلمین دارند و با ممالک کثیری‏ که تحت سلطه و قدرت آنهاست، آنها با هم اتحاد کنند. اگر متحدشوند، هیچ یک از ابرقدرتها، قدرت اینکه به آنها تجاوز کنند ندارند. تمام بدبختیهای مسلمین برای این تفرقه‏ ای است که بینشان هست. ملتهای مسلم با هم اجتماع کنند و حکومتها را الزام کنند به اینکه ‏دست از تفرقه بردارند و دست از حمایت از منافع اجانب هم ‏بردارند.

صحیفه امام، ج‏4، ص: 444 و 445

. انتهای پیام /*