هیچ قدرتی با افکار عمومی دنیا نمی‏ تواند مقابله بکند. ما الآن متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران. الآن ایران مورد توجه همه است…کم کم همه که متوجه شدند به اینکه یک ملتی بپاخاسته و می‏ گوید که من حق خودم را می‏ خواهم، نمی‏ گوید که من حق دیگران را می‏ خواهم، این ناچار باید تبعیت از آن بشود. و من به شما مژده می‏ دهم که ان شاء اللَّه اگر چنانچه دست به هم، همین طوری که دادید، دستتان در دست هم باشد، مخالفتها را کنار بگذارید و با هم دوست باشید، همه با هم همقدم باشید، نتیجه خواهید برد و کلک اینها را ان شاء اللَّه خواهید کَند و مملکت مال خودتان خواهد شد.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 497

. انتهای پیام /*