من در اولْ فرصتی که پیدا کنم به خواست خدا می ‏روم ایران و اولْ قدمی که برمی ‏دارم تأسیس می‏ کنم یک دولت اسلامی مبتنی بر احکام اسلام، مبتنی بر رأی مردم. پیشنهاد می‏ کنیم به مردم و رأی از آنها می‏ گیریم و یک حکومت اسلامی تأسیس می‏ کنیم... اینها اسلام را می‏ خواهند؛ اینها نمی‏ خواهند که زیر بار حکومتهای جائر باشند. اینها می‏ خواهند یک حکومت عادل داشته باشند... جمهوری ‏اش را که همه می‏ دانید، یعنی رأی عمومی باید بگیرید. اسلامی‏ اش هم یعنی قواعد اسلام. با اسلام مخالفید؟ با احکام اسلام مخالفید؟ اسلام احکام دارد؛ در سیاسات احکام دارد، در اجتماعیات احکام دارد- در همه چیز احکام دارد. 

صحیفه امام، ج‏5، ص: 548

. انتهای پیام /*