به عهده شما مسائل بزرگی [خواهد آمد]؛ از قبیل مجاهده، که حضرت مجاهده داشته است، حضرت به اندازه خودش که در این ظرف کوتاه مجاهده داشته است، مخاطبه داشته است با حکومتهای وقت، محاکمه می ‏کرده است حکومتهای وقت را، شما باید اقتدا به او بکنید تا پذیرفته باشید...

صحیفه امام؛ ج 20، ص 6

. انتهای پیام /*