همه هم فکر و هم صدا قیام کنید و برای این مستضعفین و برای این ملت که به همه ما و به همه شما منت دارد و حق دارد، برای آنها خدمت کنید.

صحیفه امام؛ ج 15، ص 288

. انتهای پیام /*