اگر به من بگویند خدمتگزار، بهتر از این است که بگویند رهبر.‏ ‏رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است. اسلام، ما را موظف کرده که خدمت‏ ‏بکنیم. خدمتگزاری مطرح است.

صحیفه امام؛ ج ۱۰، ص ۴۶۳

. انتهای پیام /*