فرق ما بین شما عزیزان و آن اشخاصی که در جبهه‏ ها جنگ می ‏کنند، با آنهایی که در مقابل شما هستند، صورت عمل که یک صورت است، آنها می ‏کشند شما هم می‏ کشید، اما کشتن شما یک عمل عبادی است و کشتن آنها یک عمل جنایی است. این روی انگیزه ‏ای است که هست، روی معنایی است که این دو عمل دارند، نه روی صورت عمل است. شما برای خدا جهاد می ‏کنید، آنها برای شیطان جهاد می‏ کنند. آنها تبع شیطان هستند و شما تبع خدا هستید. این فاصله ما بین این دو امر است. توجه کنید که این محفوظ بماند.

صحیفه امام؛ ج 18، ص 210

. انتهای پیام /*