دانشگاه باید مرکز درست کردن انسان باشد. چه دانشگاه روحانی، و چه دانشگاه شما. و این یک امری بوده است که انبیا- علیهم السّلام- مأمور بر همین امر بودهاند که انسان درست کنند.

کتب آسمانی، همه کتب آسمانی، برای انسان ساختن آمده است.

اگر انسان ساخته بشود، همه چیز به صورت معنویت درمیآید؛ یعنی مادیات هم به صورت معنویت درمیآید. به عکس، اگر چنانچه قشرها شیطانی باشند و از دانشگاه ما و شما انسانهای منحرف بیرون بیایند، معنویات هم به صورت مادیات درمیآید؛ فانی در مادیات میشود...

صحیفه امام، ج‏8، ص: 61

. انتهای پیام /*