نصیحت دیگری که به آنها می‏ کنم و کرده‏ ام اینکه این قدرت‏ دانشگاهی و طبقه جوان را حفظ کنید، در مقابل او نایستید، همه‏ اهل یک ملتید؛ همه اهل یک کشور و خانه هستید؛ این خانه‏ خودتان را هر دو حفظ کنید. مقدرات مملکت شما بعد از چندی ‏به عهده این دانشگاههاست، اینها وزیر و نمی ‏دانم چه خواهند شد؛ اینها را حفظشان کنید. همان طوری که به آنها عرض می ‏کنم ‏که این قدرت را از دست ندهند؛ به شما عرض می‏ کنم که این‏قدرت را از دست ندهید، برادر باشید؛ با هم باشید. به دانشگاهیها عرض می ‏کنیم که اینقدر گروه، گروه نشوید، شما دشمن دارید؛ درمقابل دشمن باید مجهز بشوید، مجهز شدن به این است که با هم‏ یک گروه با وحدت کلمه، اگر شما یک گروه بشوید، جوانهای ‏معتقد مسْلم ما که بحمداللَّه اکثر دانشگاه را در قبضه دارند، اگر اینها هی گروه، گروه نشوند و با هم مجتمع بشوند، چهار تا آدمی‏ که معوج و منحرف است یا به اینها ملحق می ‏شود که ان‏شاءالله ملحق بشود؛ و یا گورش را گُم می‏ کند و می‏رود. شما منتظر این‏ نشوید که دولت بیاید جلو بگیرد، یا ملت بیاید جلو بگیرد، خودتان با اجتماع خودتان، بدون اینکه دعوایی راه بیندازید، بدون‏ اینکه درگیری در کار باشد، با اجتماع خودتان، با وحدت کلمه‏ خودتان؛ جلوی این توطئه ‏ها را بگیرید. فردا دانشگاه باز می ‏شود، جلو بگیرید از این توطئه‏ ها. توطئه‏ گرها دشمن شما هستند؛ دشمن ‏ملت شما هستند. هم روحانی باید با دانشگاهی دوست و برادرباشد، و هم دانشگاهی با روحانی، تا این دو قدرت، دو قدرت‏ مفکّره متفکر بتوانند مملکت خودشان را حفظ کنند.

صحیفه امام، ج‏9، ص: 539-540

. انتهای پیام /*