استقلال کشور ما منوط به استقلال همین دانشگاهها وفیضیه‏ هاست. دانشگاه و فیضیه دست به دست هم بدهند واستقلال کشور خودشان را حفظ کنند. و امید خودشان را از غیردانشگاه اسلامی و غیر فیضیه اسلامی، امید خودشان را از دیگران‏ ببرند. اعتنای به این نکنند که مثلًا [می‏ گویند] دانشگاهی با آخوند چرا باهم پیوند می ‏کنند. آنها از سایه آخوند هم می ‏ترسند! آنها برنامه‏ شان این است که دانشگاه را از فیضیه جدا کنند.

در سالهای طولانی، بنای آنها این بود که این دو قشر را، که ‏سعادت یک ملت و عظمت یک ملت و استقلال یک ملت بسته به‏ این دو قشر است- قشر روحانی و قشر دانشگاهی اینها مغز متفکر یک ملت هستند- کوشش کردند که این دو قشر را از هم جدا کنند، که با هم دشمن کنند. و ما دیدیم و شما دیدید که این دو قشر باهم‏ دشمن بودند. تا این انقلاب اسلامی پیدا شد و اسلام دعوت‏ خودش را شروع کرد. و دعوت اسلام پیوند همه قشرها وخصوصاً پیوند دانشگاه و فیضیه است. و تا این دو قشر با هم پیوند داشته باشند، استقلال کشور شما محفوظ می ‏ماند.

هم دانشگاه چشمهای خودش را باز کند، و هم فیضیه! بدانیدشما که باز دستهایی در کار است که شماها را از هم جدا کنند! آنها، آنهایی که استعمارگرند، آنهایی که تابع استعمارگران هستند، آنهایی که قبله‏ شان یا لندن است یا واشنگتن یا مسکو، پیوند این دو قشر را به مصالح خودشان و مصالح اربابانشان مضر می ‏دانند. از این جهت، در صددند که این دو قشر از هم جدا باشد. همان‏طورکه دیدید که در طول پنجاه سال سلطنت منحوس پهلوی، که ‏سرسپردگی خودش را به دولتهای خارج اثبات کرد، بین این دوقشر جدایی افکندند و اینها را باهم دشمن کردند و دیگران و مخالفین این ملت از این آب گل‏ آلود ماهی گرفتند. ثروتهای شما را در طول این پنجاه سال و خصوصاً این چندین سال سلطنت‏ محمدرضا، به باد فنا دادند. و این نتیجه دشمنی دانشگاه و فیضیه [بود.] دشمنی دانشگاه و فیضیه بیمه کرد و می‏ کند- اگر [خدای ‏ناخواسته‏] اعاده بشود، بیمه می ‏کند- مصلحتهای ابرقدرتها را.

عزیزان دانشگاهی من و عزیزان فیضیه من، آگاه باشید که‏ دشمنها در صددند بین شماها تفرقه بیندازند! و توجه داشته باشید که اگر دانشگاه و فیضیه اصلاح بشود، کشور شما استقلال خودش ‏را بیمه می‏ کند! آن قلمها و زبانهایی که کوشش می‏ کنند که این دو قشر را از هم جدا کنند، آنها هستند که یا قبله آنها مسکو و یا قبله ‏آنها واشنگتن است. و شما هوشیار باشید که این مصلحت بزرگ‏را، که وحدت دانشگاه و فیضیه است، از دست ندهید! و امیدوارم‏ که موفق باشید که خودتان، کشور خودتان را مستقلًا اداره بکنید؛ دست شما از طرف شرق و غرب به سوی خودتان برگردد؛ و شرّ شرق و غرب از کشور ما به سوی خودشان برگردد. خداوند تبارک‏ و تعالی یار و پشتیبان فیضیه و دانشگاه باشد و یار پشتیبان همه ‏ملت.

صحیفه امام، ج‏14، ص: 431-433

. انتهای پیام /*