مرقوم شما پس از مدتها انتظار واصل شد. مثل اینکه شما از نجف که خارج شدید دیگر از فکر ماها بیرون رفتید و خیال نکردید از دیر آمدنِ کاغذ، ما نگران می‏ شویم. در هر حال ان شاء الله تعالی خوش و سالم باشید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم و می‏ گذرانیم، به همان نحو که دیدید، هوای اینجا مختلف است ولی روی هم رفته خوب است. از سلامت خودتان و لو به دو کلمه ما را در هر هفته یا لا اقل در هر دو هفته مطلع کنید. اینجا تازه ‏ای نیست؛ همان مسائل است که موجب نگرانی است، و باز معلوم نیست چه شود. ان شاء الله خداوند اصلاح کند.


صحیفه امام خمینی جلد سوم ص 36

. انتهای پیام /*