خداوندا! تو این تحول عجیب را در ملتی که می رفت فدای امیال‏‎ ‎‏جهانخواران ـ به وسیلۀ وابستگان آنان، این بردگان بی چون و چرا ـ شود،ایجاد فرمودی و‏‎ ‎‏منت بر این ملت تحت ستم در طول تاریخ نهادی و ما را از ذل بردگی غیر به عز عبودیت‏‎ ‎‏خود رساندی و ملت عزیز را الگو برای همۀ مستضعفان جهان قرار دادی.‏


صحیفه امام، جلد 19، صفحه 475

. انتهای پیام /*