زنها گمان نکنند که این مقام زن است که باید بَزک کرده بیرون برود با سرِ باز و لخت؛ این مقام زن نیست، این عروسک بازی است نه زن! زن باید شجاع باشد، زن باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت بکند، زن آدم ساز است، زن مربی انسان است.

سخنرانی در جمع هزاران تن از بانوان قم مدرسه فیضیه قم . ۱۳ اسفند ۱۳۵۷

صحیفه امام . جلد ۶ . صفحه ۳۰۱

. انتهای پیام /*