نهضت ایران تنها مختص ایران نبوده بلکه نهضت مستضعفین علیه مستکبرین، و در جهت حمایت از تمام کسانی است که به انسانیت و حقوق بشر احترام قائل هستند و همچنان ادامه خواهد داشت.

دیدار با سفیر چکسلواکی در تهران
قم . ۲۲ فروردین ۱۳۵۸

صحیفه امام . جلد ۶ . صفحه ۵۳۲

. انتهای پیام /*