واقعا ما اگر اسلام را می خواهیم، باید این جمهوری اسلامی را حفظش کنیم. و اینکه از دهن بعضیها در می آید که این از زمان شاه هم بدتر است، معلوم است آنچه می خواهد از دهان آمریکا در بیاید، از دهان اینها در می آید.

تلخیص سخنرانی در جمع ائمه جمعه آذربایجان . ۲۴ فروردین ۱۳۶۱

صحیفه امام . جلد ۱۶ . صفحه ۱۸۸

. انتهای پیام /*