ممکن است کار حقی هم در ذائقه دسته ای تلخ بیاید، ولی کسی که دنبال حق می رود و برای رضای خدا کار می کند نباید به این فکر باشد که به او چه گفته اند، یا چه می گویند؛ باید خدا را در نظر بگیرد و برای خدا کار کند. هر کس هر چه می خواهد بگوید؛ کار خوب هم مخالف دارد.

دیدار با وزیر و معاونان وزارت فرهنگ و آموزش عالی _ ۲۷ فروردین ۱۳۶۴

صحیفه امام . جلد ۱۹ . صفحه ۲۲۳

. انتهای پیام /*