افتخار و آفرین بر ارتشی که در اوج تصمیم جاودانه خود حصار تعبد طاغوت را شکست و برج و باروی رژیم سلطنت و حکومت ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی را به آتش کشید و خود را از قیود حاکمیت ستمگران و مستشاران آمریکایی رهایی بخشید.
پیام به مناسبت روز ارتش . ۲۸ فروردین ۱۳۶۸

صحیفه امام . جلد ۲۱ . ۳۵۵

. انتهای پیام /*