دانشگاهها باید جوانان ما را به تربیتهای اسلامی تربیت کنند. اگر تحصیل علم می کنند، در کنار آن تربیت اسلامی باشد، نه آنکه اینها را به تربیتهای غربی تربیت کنند. نه آنکه یک دسته از جوانهای ما را به طرف غرب بکشانند و یک دسته را به طرف شرق.

تلخیص سخنرانی در جمع دانشجویان عضو انجمن اسلامی و سازمانهای دانشجویی سراسر کشور _ ۱ اردیبهشت ۱۳۵۹

صحیفه امام . جلد ۱۲ . صفحه ۲۵۰

. انتهای پیام /*