ما آنها را نصیحت می کنیم. ما علاقه داریم که همۀ افراد ملت ما در رفاه باشند.‏‎ ‎‏نصیحت به آنها می کنیم که بیایید. شما چه می خواهید؟ بیایید همانی را که شما‏‎ ‎‏می خواهید، در اسلام بیشترش هست. همان معانی که شما ادعا می کنید، اسلام نقشه اش‏‎ ‎‏را دارد؛ اسلام پیاده کرده یکوقتی این را. اسلام یکوقتی حکومتی داشته است که‏‎ ‎‏حاکمش را قاضی اش می خواهد که «بیا یهودی علیه تو ادعا کرده، بیا»! می رود آنجا با‏‎ ‎‏کمال ادب کنار یهودی می نشیند. وقتی هم که قاضی می گوید «یا اَبَاالْحسن»، می گویند:‏‎ ‎‏«نه، به من نگو اَبَاالحسن؛ برای اینکه باید با من مساوی صحبت کنی».‏ شما همچو‏‎ ‎‏دمکراسی در دنیا اطلاع دارید که رئیس دولت را قاضیِ منصوب از قِبَل خودش، احضار‏‎ ‎‏کند و او حاضر شود و بعد قاضی بر ضدّ او حکم کند و او هم قبول کند و تسلیم بشود؟ چه‏‎ ‎‏می خواهید بگویید؟ این رؤسای «کرملین» اینطور هستند؟ این رؤسای امریکا اینطور‏‎ ‎‏هستند؟ این رؤسای انگلستان اینطور هستند؟ یا ادعا هست؟ می شود یکوقتی مثلاً یکی از‏‎ ‎‏رؤسای اینها را کسی بخواهد در محکمه که بیایید یک کسی به شما ادعا دارد؟ یا گفتن‏‎ ‎‏همان و اعدام آن آدم همان!؟‏

صحیفه امام، جلد 6، صفحه 496

. انتهای پیام /*