‏ماه مبارک رمضان پیش است. و یکی از نعمتهایی که خدا به شما وکلا داده است این‏‎ ‎‏است که، در ماه مبارک شعبان این مجلس افتتاح پیدا کرد و در آغاز ماه رمضان شروع به‏‎ ‎‏کار دارد می کند. و این یکی از نعمتهای بزرگ خداست که به ما عنایت فرموده است. ماه‏‎ ‎‏رمضان شما را دعوت کرده خدای تبارک و تعالی به مهمانی خودش. همان طور که‏‎ ‎‏می بینید مهمانی خدا صوم است، مثل میهمانی ماها نیست که آنجور تشریفات را داشته‏‎ ‎‏باشد، پرهیزدادن است از آن چیزهایی که مربوط به شهوات انسان است. توجه بکنید که‏‎ ‎‏ماه مبارک را به آدابش عمل بکنید یعنی آداب روحی اش. فقط دعا نباشد، دعا به معنای‏‎ ‎‏واقعی اش باشد. خواندن خدا و تذکر خدا به معنای واقعی، آن تذکری که نفوس را‏‎ ‎‏مطمئن می کند، آن ذکری که ‏بِذِکْرالله ِ تَطْمَئِنَّ القُلُوبْیاد خدا واقعاً و حاضر دیدن خدا را‏‎ ‎‏در همه جا. ماه مبارک را به تذکر خدا، به ذکر خدا و به رحمتهای خدا که به شما عنایت‏‎ ‎‏کرده است شکرگزاری کنید و ذکر خدا را بگویید، یاد خدا را بکنید که خدا شما را موفق‏‎ ‎‏کند به اینکه دستهایی که می خواهند تشتت در این ملت ایجاد کنند، خدا آن دستها را‏‎ ‎‏موفق نکند.‏

صحیفه امام جلد 18 ص 480

. انتهای پیام /*