قم، ۱۳۴۳_ نامه تشکر به آقای سید سجاد حجج؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۳۹

***

قم، ۱۳۴۳_ نامۀ تشکر به آقای جلیلی کرمانشاهی (تبریک بازگشت امام به قم)؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۴۰

***

جماران، ۱۳۵۹_ حکم رسیدگی به مشکلات مذهبی ایرانیان خارج از کشور، به آقای حسین نوری؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۱۰

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم انتصاب پنج نماینده در امور حج؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۱۰ - ۴۱۱

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع انجمن های اسلامی وزارت بهداری (ارزش کار اطبا و پرستاران)؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۱۲ – ۴۱۸

اهم بیانات:

- اگر یک جایی عمل به قانون شد و یک گروهی در خیابانها بر ضد این عمل بخواهند‏‎ ‎‏عرض اندام کنند، این همان معنای دیکتاتوری است که مکرر گفته ام که قدم بقدم پیش‏‎ ‎‏می رود، این همان دیکتاتوری است که به هیتلر مبدل می شود انسان، این همان‏‎ ‎‏دیکتاتوری است که به استالین انسان را مبدل می کند. اگر قانون در یک کشوری عمل‏‎ ‎‏نشود، کسانی که می خواهند قانون را بشکنند اینها دیکتاتورانی هستند که به صورت‏‎ ‎‏اسلامی پیش آمده اند یا به صورت آزادی و امثال این حرفها. اگر همۀ این آقایان که‏‎ ‎‏ادعای این را می کنند که ما طرفدار قوانین هستیم، اینها باهم بنشینند و قانون را باز کنند و‏‎ ‎‏تکلیف را از روی قانون همه شان معین کنند و بعد هم ملتزم باشند که اگر قانون بر خلاف‏‎ ‎‏رأی من هم بود من خاضعم، اگر بر وفاق هم بود من خاضعم، دیگر دعوایی پیش‏‎ ‎‏نمی آید؛ 

- اگر من‏‎ ‎‏هم سخنرانی کردم که مخالف با دستور اسلام بود و برای ایجاد تشنج و برای گرفتار کردن‏‎ ‎‏ملت مسلمان ما، که خونها داده است در راه اسلام، اگر من هم این کار را بکنم، موظف‏‎ ‎‏شرعی هستند این ارگانهای انتظامی و نظامی که من را بگیرند و به دادگاه بسپرند، این‏‎ ‎‏استثنا ندارد.

***

جماران، ۱۳۶۱_حکم انتصاب آقای یوسف صانعی در شورای عالی بازسازی مناطق جنگی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۱۰

***

. انتهای پیام /*