اسلام آن است که امیرش می فرماید، رئیسش می فرماید که من می ترسم که در آن‏‎ ‎‏طرف ـ به حسب نقل ـ آن طرف مملکت یک کسی گرسنه باشد؛ شاید آنجاها کسی‏‎ ‎‏چیزی نداشته باشد بخورد؛ زندگی ام باید این باشد که دلم آرام باشد که اگر او آنجا‏‎ ‎‏گرسنه است، من هم اینجا گرسنه ام. اسلام این است. البته خودش می فرماید شما قدرت‏‎ ‎‏ندارید و صحیح می فرماید، ماها قدرت نداریم، اما این قدرت را داریم که جیبهایمان را‏‎ ‎‏دیگر پر نکنیم!

صحیفه امام، جلد 8، صفحه 206

. انتهای پیام /*