قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای جعفر صبوری (وضع ناگوار زندانیان در جنوب)

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۴۴

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی (وضع پلیس در دنیا)

‏‏اهم بیانات:

وضع پلیس در دنیا و در رژیم سابق این بود که همه در خدمت قدرتمندان بودند. و‏‎ ‎‏نقشۀ آنهایی که می خواستند در کشورها سلطه پیدا کنند و نمی توانستند که همۀ مردم را‏‎ ‎‏تحت نظارت قرار دهند، این بود که یک نفر یا افراد مقتدری را بر سر همه بگمارند؛ مثل‏‎ ‎‏رضاخان که یک آدم قلدری بود و به اسم «نجات ایران» وارد شد و همۀ قدرتها را در‏‎ ‎‏دست گرفت و در اختیار انگلیس قرار داد.‏

پلیس در دنیا در خدمت مردم و بیچاره ها نیست، در دنبال قلدرهاست. و اینکه‏‎ ‎‏می بینید همۀ قدرت ها نسبت به ایران بد شده اند و هر موضوع کوچکی را بزرگ  و هر امر‏‎ ‎‏بزرگی را کوچک می کنند، به خاطر این است که پلیس و ارتش امروز ما غیر از همۀ‏‎ ‎‏کشورهاست. پلیس با مردم مختلط است. الآن پلیس با سایر ارگانها با هم و همه در‏‎ ‎‏خدمت مکتبی هستند که سالها کوبیده شده است. خدا خواست که این کشور را نجات داد‏‎ ‎‏و این هم یک نعمتی بود که متوجه این مسائل بشوند. ‏

اینها از ایران ترسیده اند؛ نه از افراد، بلکه از این انسجام و اینکه پلیس و ارتش و‏‎ ‎‏دولت در خدمت مردم هستند و مردم پشتیبان آنها می باشند که اگر برای یک پلیس در‏‎ ‎‏خیابان گرفتاری پیدا شود، مردم در رفع آن همکاری می کنند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۴۰ - ۳۴۱

***

جماران، ۱۳۶۳_ حکم به نخست وزیر (تأمین بخشی از هزینه های شورای سرپرستی طلاب غیرایرانی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۴۸۸

***

. انتهای پیام /*