هیچ یک از رژیمهای دنیا، غیر از آن رژیم توحیدی انبیا،‏‎ ‎‏توجهش به معنویات انسان نبوده است؛ در نظر نداشته است که معنویات را ترقی بدهد.‏‎ ‎‏آنها همه در دنبال این بوده اند که این مادیات را استفاده از آن بکنند و یک نظام مادی در‏‎ ‎‏عالم ایجاد کنند. و انبیا اصلش آمده اند برای تزکیۀ نفوس انسانی؛ تعلیم و تربیت کتاب و‏‎ ‎‏حکمت و مهار کردن این طبیعت. که انسان قبل از مهار کردن طبیعت به دست انبیا به طور‏‎ ‎‏اصلاح، همه چیز را می خواهد.

صحیفه امام، جلد ‏8، صفحه 255

. انتهای پیام /*