شهید بزرگی که در تمام صحنه های انقلاب حضور داشت و یار و‏‎ ‎‏مددکار گرفتاران و مستمندان بود، و وقت عزیزش صرف در راه پیروزی اسلام و رفع‏‎ ‎‏مشکلات انقلاب می شد، و برای خدمت به خلق و انقلاب سر از پا نمی شناخت. هر جا‏‎ ‎‏زلزله می شد شهید صدوقی برای ترمیم خرابیها آنقدر که توان داشت حاضر؛ هر جا که‏‎ ‎‏سیل می آمد او بود که در صف مقدم برای دستگیری خلق خدا حاضر بود. در جبهه ها او‏‎ ‎‏و دوستان او و امثال او بودند که هر چند یک دفعه سرکشی کرده و آرامش قلب خلق الله ‏‎ ‎‏بودند.

. انتهای پیام /*