قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع مردم و پرسنل ارتش (استقلال کشور ـ نقش ارتش)

اهم بیانات:

‏‏بین سال قبل و امسال فرقهاست، سال قبل در همچو روزی ما غرق مصیبت بودیم؛‏‎ ‎‏مصیبتهای گوناگون، کشتارهای دسته جمعی، گرفتاریهای با اجانب و خیانتکاران. عید‏‎ ‎‏سال قبل برای آن مصیبتهای بزرگ به صورت تعطیل در آمد؛ و امسال ـ بحمدالله ـ از‏‎ ‎‏تمام قیود داخلی و خارجی، ملت ایران بیرون آمد. تمام دست خیانتکاران و جنایتکاران‏‎ ‎‏داخلی و خارجی را قطع کرد. سال قبل بین ملت و دولت جدایی بود. ملت از دولت‏‎ ‎‏متنفر، و دولت با ملت دشمن. و در این سال دولت از ملت است، ملت از دولت.

‏‏اساس استقلال مملکت بر ارتش است؛ بر نیروهای زمینی و هوایی است؛ لکن ارتشی‏‎ ‎‏که متکی به ملت باشد، ارتشی که از خود ملت باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۳ - ۳۴

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع کارکنان پالایشگاه نفت تبریز (رفع آشفتگی ها)

اهم بیانات:

آنهایی که طمع به این‏‎ ‎‏مملکت دارند به این زودی دست بردار نیستند، آنها توطئه می کنند، اسباب فساد ایجاد‏‎ ‎‏می کنند، اسباب شلوغی و ناراحتی ایجاد می کنند.

اشخاص خبره را فکر بکنید چه اشخاصی باید انتخاب بکنید؛ اشخاص سالم،‏‎ ‎‏اشخاصی که نه شرقی باشند، نه غربی باشند، اعتقاد به جمهوریت اسلامی داشته باشند،‏‎ ‎‏ایمان به خدا داشته باشند، اهل علم باشند، امثال ذلک.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۵ - ۳۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان کشورهای اردن و سودان (رمز پیروزی مسلمین)

اهم بیانات:

دشمنهای‏‎ ‎‏اسلام، ممالکی که به اسلام سلطه پیدا کردند و به مسلمین، آنها مرد عمل بودند، نه‏‎ ‎‏حرف، و مسلمین در این، بعد از صدر اول، مرد حرف بودند نه عمل. خیلی خوب شعر‏‎ ‎‏می گفتند، خیلی خوب خطابه می خواندند، وقتی هم طرح مشکلات می شد، خیلی هم‏‎ ‎‏خوب طرح می کردند، اما از حدود گفتار خارج نمی شد؛ به عمل نمی رسید. اگر از حدود‏‎ ‎‏گفتار خارج می شد، نمی تواند انسان باورش بیاید که بیشتر از صد میلیون عرب در مقابل‏‎ ‎‏اسرائیل آن طور زبون باشند.

‏‏این روحیه تا در مسلمین پیدا نشود همین اند که هستند. مجلسها اثری ندارد،‏‎ ‎‏اجتماعات اثری ندارد، کنفرانسهای دولتهای مختلف و اجتماعاتشان اثری ندارد،‏‎ ‎‏صحبت است. دل خوش کردن به این چیزها، موجب تحول ما شده است و می شود.‏‎ ‎‏مسلمین فکری بکنند که این تحول در آنها حاصل بشود: تحول از خوف به شجاعت، و‏‎ ‎‏تحول از توجه به دنیا به ایمان به خدا. منشأ همۀ پیروزیها همین یک کلمه است. ما‏‎ ‎‏متحول بشویم به یک موجودی اسلامی ـ انسانی با ایمانی که خدای تبارک و تعالی از ما‏‎ ‎‏خواسته است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۸ - ۴۲

***

جماران، ۱۳۶۳_ نامه به آقای محمد رضا فاکر (موافقت با بررسی و انتشار توضیح المسائل امام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۱۴

***

جماران، ۱۳۶۳_ نامه به آقای فاکر (تفویض اختیارات مدیریت انتشارات اسلامی به جامعه مدرسین)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۱۵

***

. انتهای پیام /*