شما می دانید که توطئه ها از همۀ اطراف هست و رو به افزایش است، لکن از‏‎ ‎‏این توطئه هایی که منتهی به سلاح و قوای مسلح و اینها ‏‏[‏‏می شود‏‏]‏‏ هیچ باکی نیست. 

صحیفه امام جلد 13 ص 8

. انتهای پیام /*