ما قبلاً وابستگی‏‎ ‎‏ذلت باری داشتیم که محمدرضا قبول کرده بود و ما در مقابل امریکا یک عبد ذلیل‏‎ ‎‏بودیم، ولی ایران این ذلت را شُست و عزت پیدا کرد. شکم و نان و آب میزان نیست،‏‎ ‎‏عمده شرافت انسانی است، و شرافت به این نیست که انسان دستش را روی سینه بگذارد‏‎ ‎‏تا چند شاهی به او بدهند. بلکه شرافت انسانی به این است که در مقابل زور بایستند. و‏‎ ‎‏جوانان ما ایستادند و در مقابل، آنها حصر اقتصادی کردند، که همین حصر اقتصادی‏‎ ‎‏جوانان ما را بیدار کرد و فهمیدند که خودشان باید کار کنند و زحمت بکشند تا احتیاجی‏‎ ‎‏به خارج نداشته باشند. 

. انتهای پیام /*