نجف اشرف، ۱۳۵۷_ نامه به آقای سید مهدی طباطبایی درباره مصرف وجوهات

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۴۵۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع اهالی عجب شیر و جوانرود (برادری مذاهب اسلامی)

‏‏اهم پیام:

در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، این طور چیزها‏‎ ‎‏مطرح نیست. اسلام برای همه است و به نفع همه. و ما با شما برادر هستیم به حکم قرآن،‏‎ ‎‏به حکم اسلام؛ و از هم جدا نیستیم. با کردها، با ترک ها، با بلوچ ها، همه برادر و باید با‏‎ ‎‏هم زندگی کنیم.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۳۵۹ - ۳۶۲

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع کارکنان سازمان مرکزی تعاون روستایی (احیای کشاورزی)

اهم بیانات:

‏‏ اگر ما بخواهیم هی بنشینیم بگوییم ما چه کار می کنیم، چه کار می کنیم، چه‏‎ ‎‏کار کردیم، و واقع مطلب این باشد که کاری انجام ندهیم، این همان دستگاه سابق است؛‏

‏‎ همان گول زدن مردم و همان آشفتگیها. امروز احتیاج به عمل است؛ نه به قول. ما باید‏‎ ‎‏همه عمل بکنیم. و مهمترین عملی که باید در ایران انجام بگیرد قضیۀ احیای کشاورزی‏‎ ‎‏است؛ بعد از اِماته و مُردنش.‏

می توانیم خودمان‏‎ ‎‏سرپای خودمان بایستیم و مملکتمان را اصلاح بکنیم؛ لکن باید آن کم کاری های سابق و‏‎ ‎‏آن بی کاری های سابق، آن اداره نشستن سابق و هیچ کار نکردن ها، این حال از بین برود.‏‎ ‎‏یک ادارۀ عریض و طویلی برای یک امری که هیچ احتیاجی به آن نیست؛ یا برای امری‏‎ ‎‏که با ده نفر می شود اداره کرد، پانصد نفر می نشانند آنجا حقوق می دهند! بیخودی!‏‎ ‎‏شکست مملکت ما از این امور است. افراد را هم تنبل بار آوردند که دیگر کار کردن‏‎ ‎‏برایشان مشکل است. همان بنشینند توی ادارات و سیگار بکشند! دیگران هم این طور‏‎ ‎‏بار آمده اند. کشاورزیمان هم به هم خورده است. همه چیزمان الآن به هم خورده است.‏‎ ‎‏باید با همّت، دست به هم بدهیم تا اینکه این امور را اصلاحش بکنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص ۳۶۳ - ۳۶۶

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم نمایندگی آقای سید هاشم رسولی محلاتی در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۱۳۳

***

جماران، ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (مردمی بودن مسئولان در نظام اسلامی)

اهم بیانات:

یکی از عنایات بزرگی که خدای تبارک و تعالی به جمهوری اسلامی و این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی عنایت فرموده این است که متصدیان امور، چه آنهایی که در مجلس خدمت‏‎ ‎‏می کنند و چه آنهایی که در دولت خدمت می کنند، چه آنهایی که در ارتش هستند، همۀ‏‎ ‎‏اینها از آن قشر مرفه نیستند؛ از آن قشری که همه توجهشان به این است که برای خودشان‏‎ ‎‏مقام درست کنند و برای خودشان کارهایی انجام بدهند، ولو بر ضد خلق باشد.‏

سر چشمۀ همۀ مصیبتهایی که ملتها می کشند این است که متصدیان امورشان از قشر مرفه‏‎ ‎‏و از اشراف و اعیان ـ به اصطلاح خودشان ـ از آنها باشد. و آنها این طور هستند، اشراف و‏‎ ‎‏اعیان این طور هستند که تمام ارزشها را به این می دانند که آنجایی که زندگی می کنند بهتر‏‎ ‎‏از دیگران باشد،

یکی از الطاف بزرگ خدا بود که حکومت جمهوری اسلامی را و متصدیان امور‏‎ ‎‏اسلامی را از قشر مرفه و از آن اشراف و اعیان و «سلطنه»ها و «ملک»ها و اینها قرار نداد.‏‎ ‎‏و این اسباب این شد و می شود که وقتی که بناشد که یک اشخاصی زندگیشان یک‏‎ ‎‏زندگی عادی باشد و ارزش را در این زندگی هم ندانند، ارزش را به ارزش انسانی،‏‎ ‎‏ارزش اسلامی بدانند، ارزش اخلاقی بدانند، اگر یک حکومتی ارزشهایش این طور‏‎ ‎‏ارزش باشد که ارزش اسلامی باشد، بخواهد خدمت به نوع خودش بکند، خودش را‏‎ ‎‏خدمتگزار بداند، اگر دیدش این باشد، قهراً ملت با اوست و قهراً نمی تواند یک قدرت‏‎ ‎‏خارجی او را تحت تأثیر قرار بدهد.

‏‏شما هر چه خوف دارید، از خودتان بترسید. از اینکه مبادا ـ خدای نخواسته ـ مسیر،‏‎ ‎‏یک مسیر دیگر بشود و راه، یک راه دیگری باشد و توجه به این چیزی که الآن هست، از‏‎ ‎‏دست برود و مردمی بودن از دستتان برود. از این بترسید که اگر ـ خدای نخواسته ـ یک‏‎ ‎‏وقت این قضیه پیش آمد و شما از آن مردمی بودن بیرون رفتید و یک وضع دیگری پیدا‏‎ ‎‏کردید و خیال کردید حالایی که من نخست وزیرم، حالایی که من رئیس جمهورم،‏‎ ‎‏حالایی که من وزیر کذا هستم، باید چه و چه و چه باشم، آن وقت بدانید که آسیب‏‎ ‎‏می بینید؛ یعنی، آن وقت است که خارجیها به شما طمع می کنند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۴۲ - ۴۵۴

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم عفو جمعی از زندانیان به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۵۵

***

جماران، ۱۳۶۲_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)

اهم بیانات:

جمهوری چون‏‎ ‎‏اسلامی است و ملت اسلامی هستند، مسلم هستند، مادامی که دولت و رئیس جمهور و‏‎ ‎‏رئیس مجلس و مجلس و قوای قضائیه و ارتش و پاسدار و همه، رو به اسلام باشند این‏‎ ‎‏کشور اسلامی رو به آنهاست، و اساس همین است که برای خاطر اسلامی بودن از اول‏‎ ‎‏پیروزی حاصل شد.

شما ‎‏امانت بزرگی از دست این ملت تحویل گرفتید و مقتضای امانتداری این است که آن را به‏‎ ‎‏طور شایسته حفظ کنید و به طور شایسته به نسل آینده و دولت های آینده تحویل بدهید،‏‎ ‎‏و مادامی که اینطور باشید ملت پشت شماست، و مادامی که ملت همراه شما باشد هیچ‏‎ ‎‏آسیبی به شما و به کشور نمی رسد.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۸، ص ۷۷ - ۸۲

***

. انتهای پیام /*