حرف سیدالشهدا حرف روز است، همیشه حرف روز است، همیشه حرف روز را‏ ‏سیدالشهدا آورده است دست ماها داده و سیدالشهدا را این گریه ها حفظ کرده است و‏ ‏مکتبش را، این مصیبتها و داد و قالها حفظ کرده؛ این سینه زنیها و این دستجات، و عرض‏ ‏می کنم اینها حفظ کرده

صحیفه امام جلد8 ص526

. انتهای پیام /*