قم، 1358_ سخنرانی در جمع پرسنل کمیته شمیرانات (عنایات الهی در پیروزی ملت ایران)

اهم بیانات:

شما مثل لشکر اسلام در صدر اسلام برای اسلام خدمت می کنید. و شما منظور‏‎ ‎‏امام زمان ـ سلام الله علیه ـ هستید. دلخوش باشید که اسلام شما را می پذیرد. دلخوش‏‎ ‎‏باشید که شکست برای شما نیست، نه در حیات و نه در شهادت. شهادت فخر اولیا بوده‏‎ ‎‏است و فخر همۀ ما؛ و سعادت است. شما چه پیروز بشوید در دنیا، یا به شهادت برسید،‏‎ ‎‏پیروزمندید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 421 - 422

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع اهالی روستای قارنا و پاسداران همدان (اجرای عدالت)

اهم بیانات:

‏‏در اسلام قانون است، همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداست. قانونی است که‏‎ ‎‏از روی عدالت الهی پیدا شده است. قانونی است که قرآن است؛ قرآن کریم است، و‏‎ ‎‏سنت رسول اکرم است. همه تابع او هستیم و همه باید روی آن میزان عمل بکنیم. فرقی‏‎ ‎‏مابین اشخاص نیست در قانون اسلام. فرقی مابین گروهها نیست. با اینکه پیغمبر اکرم‏‎ ‎‏عرب بوده است و با عرب صحبت می فرموده است، می فرماید که هیچ عربی بر عجم‏‎ ‎‏شرافت ندارد؛ و هیچ عجمی هم بر عرب شرافت ندارد. شرافت به تقواست. شرافت به‏‎ ‎‏این است که تبعیت از اسلام، هرکس بیشتر تبعیت از اسلام کرد، بیشتر شرافت دارد و‏‎ ‎‏هرکس کمتر، شرافتش کم است.

امام مجری احکام خداست. دولت اسلامی مجری احکام‏‎ ‎‏خداست. خودشان چیزی ندارند از خودشان. همه اجرای دستورهای خدای تبارک و‏‎ ‎‏تعالی را می کنند و من امیدوارم که آن آرزویی که ما داریم و آن تقاضایی که ما از‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی داریم ما را موفق کند به اینکه بتوانیم آن کاری را که خدا از ما‏‎ ‎‏خواسته است انجام بدهیم

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 423 - 426

***

قم، 1358_ سخنرانی در جمع پزشکان اصفهان (پاکسازی افکار از غرب زدگی)

اهم بیانات:

   ‏‏آن چیزی که الآن برای همۀ ما لازم است این است که ما خودمان را از این غربزدگی‏‎ ‎‏نجات بدهیم. بفهمانیم به خودمان که ما شرقی هستیم و اهل شرق هستیم و مآثر شرق را‏‎ ‎‏احیا کنیم. تا این مطلب هست که ما خودمان را نمی شناسیم و نشناختیم، نمی توانیم یک‏‎ ‎‏استقلال صحیح پیدا کنیم. عمدۀ استقلال، استقلال فکری و روحی است.

این دو تا قدرت مقابل هم‏‎ ‎‏ایستاده اند؛ شرق و غرب. این از او می ترسد. آن از این می ترسد. عمل نمی کنند؛ اما‏‎ ‎‏ارعاب می کنند. در زمانی که ـ خصوصاً این اخیر ـ من مقداریش را خارج بودم، اینها‏‎ ‎‏ارعاب می کردند اگر بخواهید بروید چه خواهد شد، ما چه خواهیم کرد. و من می دانستم‏‎ ‎‏این ارعاب است. آنها همیشه بنایشان این است که ارعاب کنند بترسانند. کشتیشان را‏‎ ‎‏بیاورند در آبهای خلیج! نمی خواهند عمل کنند، می خواهند ما را بترسانند، ما نباید‏‎ ‎‏بترسیم، باید متحول بشویم از این غربیت به شرقیت، یعنی خودمان را بشناسیم؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 427 - 434

***

جماران، 1360_ پیام تشکر به رئیس جمهور سومالی و  رئیس جمهور کرۀ شمالی (تسلیت شهادت آقایان رجایی و باهنر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 15، ص 166 - 167

***

جماران، 1361_ سخنرانی در جمع هیأت های بازسازی نیروی انسانی وزارتخانه ها (پاکسازی ادارات)

اهم بیانات:

راجع به کیفیت عملی که انجام می دهند، این از حیث افراط و تفریط، باید‏‎ ‎‏انسان اجتناب کند از طرف و هر کس که در آن رژیم وارد بوده، ما بگوییم که اینها‏‎ ‎‏همه شان فساد بودند. در بین این افراد، افرادی بودند که در آن وقت، خون جگر‏‎ ‎‏می خوردند، لکن الزام داشتند به بعضی کارها. البته اگر جنایاتی از آنها صادر شده باشد،‏‎ ‎‏آن وقت آن مسئلۀ دیگری است. اما مجرد اینکه این آدم در آن وقت در وزارتخانه‏‎ ‎‏بوده، در اداره بوده یا ـ فرض کنید ـ در آن حزب فاسد «رستاخیز» بوده، مجرد این را نباید‏‎ ‎‏شما میزان قرار بدهید. ‏

کار شما در عین حالی که یک کار مهمی است، یک کار اسلامی‏‎ ‎‏مهمی است، یک خدمت بسیار بزرگ است، مسئولیت بسیار بزرگ هم دارد. از‏‎ ‎‏مسئولیتش غافل نباشید. نبادا شما بخواهید خدمت بکنید، یک وقتی ـ خدای نخواسته ـ‏‎ ‎‏خلاف آن بشود؛ بخواهید عبادت بکنید، یک وقت ـ خدای نخواسته ـ معصیت بشود.‏‎ ‎

ر.ک صحیفه امام؛ ج 18، ص 473 - 484

***

. انتهای پیام /*