آنچه امام را ممتاز کرده بود جنبۀ عرفانی ایشان بود؛ در عرفان نظری و‏‎ ‎‏مخصوصاً در عرفان عملی بی نظیر بودند. آنچه همۀ این جهات امام را هدایت‏‎ ‎‏می کرد بُعد معرفتی ایشان بود. امام به جایی رسیده بودند که حقایق‏‎ ‎‏را ملموس و مشهود می یافتند. خدا رحمت کند مرحوم شهید دکتر چمران را که‏‎ ‎‏می گفت: آنچه باعث شد که من بیش از همه به امام ارادات پیدا کنم این بُعد امام‏‎ ‎‏بود.

 حجةالاسلام و المسلمین اسدالله بیات
برداشت هایی از سیره امام ج۳ ص۸۴

. انتهای پیام /*