من شهادت می دهم که احمد فرزند اینجانب از موقعی که در مسائل روز وارد شده‏‎ ‎‏است و تماس با کارهای اینجانب داشته است تا حال تحریر این کلمات از او خلاف‏‎ ‎‏دستورات اینجانب مشاهده نکرده ام و در اعلامیه ها و امثال آنها تصرفی بدون رضای من‏‎ ‎‏نکرده است و چیزی بر خلاف گفته های من به من نسبت نداده است و بالجمله خلافی از‏‎ ‎‏او مشاهده نکردم.لکن باید احمد بداند کسانی خصوصاً مثل او که در این امور اجتماعی‏‎ ‎‏یا سیاسی وارد می شوند، مصون از افترا و ضربه نیستند و باید او حساب خود را با خدای‏‎ ‎‏قادر متعال درست کند و به ذات مقدسش اتکال نماید و از بشر ضعیف هراس نداشته‏‎ ‎‏باشد که مکاید بشری چون خود بشر زودگذر وفانی است و همه به سوی او ـ جل و علا ـ‏‎ ‎‏خواهیم رفت و اکنون نیز در محضر مبارک او هستیم. والسلام علی من اتبع الهدی. از‏‎ ‎‏خداوند تعالی توفیق خدمت به خلق برای همه دست اندرکاران و برای منسوبان به خود‏‎ ‎‏خواستارم.‏

«صحیفه امام ج ۱۹  ص۱۰۷»

. انتهای پیام /*