شما برادران ارتشی، نیروهای دریایی که امروز اینجا تشریف آوردید، بعضیهایتان‏‎ ‎‏توجه داشته باشید که شما امروز لشکر پیغمبراسلام هستید. لشکر امام زمان ـ ارواحنا فداه‏‎ ‎‏ـ هستید. الآن نظر دارد او به شماها، نامۀ اعمال شما به او عرضه می شود به حسب روایات،‏‎ ‎‏طوری باشد که نامه ها وقتی عرضه می شود ایشان را متأثر نکند. نیروهای ما نیروهایی‏‎ ‎‏باشند که مردم را بخواهند هدایت کنند به انسانیت. فرق مابین نیروی توحیدی و نیروی‏‎ ‎‏طاغوتی همین است؛ نیروی طاغوتی می خواست تو سر مردم بزند، از مردم فاصله‏‎ ‎‏می گرفت. توجه داشته باشید که هر چه قدرت پیدا کنید شما، به اندازۀ محمدرضا پیدا‏‎ ‎‏نمی کنید و حالا او در یک بستری خوابیده است که مرگ برای او عروسی است. دنیا این‏‎ ‎‏است! و آنهایی که اهل معرفت خدا هستند هر چه نزدیکتر به آن عالَم بشوند ابتهاجشان‏‎ ‎‏زیادتر می شود، کمالشان زیادتر می شود. کوشش کنید که ارتش اسلامی باشید، نیروی‏‎ ‎‏اسلامی باشید، نیرویی باشید که بخواهید با این نیروی خودتان اشخاصی هم که خلاف‏‎ ‎‏می کنند اینها را تربیت کنید، ضربه، ضربه تربیتی باشد؛ ‏ضَرْبَةُ عَلِیٍّ یَوْمَ الْخَنْدَقِ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَةِ‎ ‎الثَّقَلَیْن،این روایتی است از رسول اکرم. ضربه، یک ضربه بود، یک دست بالا بردن و‏‎ ‎‏فرود آوردن و یک نفر آدم را در «یوم الخندق» کشتن. البته از جهت سیاسی این ضربه،‏‎ ‎‏ضربه ای بود که اسلام را از شرّ کفار نجات داد. ولی ‏‏[‏‏مهمتر‏‏]‏‏ از آن جهت، جهت‏‎ ‎‏معنوی اش است. این دست بالا می رود و پایین می آید. یکوقت آدم خیال می کند منم که‏‎ ‎‏این کار را می کنم، من بودم که این کردم، من بودم که این جور کردم، این شیطان است.‏

صحیفه امام جلد ۱۲ ص ۵۱۰

. انتهای پیام /*