مجلس شورای اسلامی، که در رأس تمام نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، از‏‎ ‎‏ویژگیهای خاص برخوردار است، که مهمترین آنها اسلامی- ملی بودن آن است.‏‎ ‎‏اسلامی است که تمام تلاشش در راه تصویب قوانین غیر مخالف با احکام مقدس اسلام‏‎ ‎‏است؛ خصوصاً با برخورداری از شورای محترم نگهبان. و ملی است، که از متن ملت‏‎ ‎‏جوشیده است و دست شرق و غرب و وابستگان به آنان از سرنوشت آن کوتاه است.‏‎ ‎‏امروز مجلس خانۀ واقعی ملت است. و بر خلاف دوران طاغوت، بخصوص رژیم‏‎ ‎‏ستمگر پهلوی، بر آراء تودۀ متعهد به اسلام و اصیل و زحمتکش و محروم استوار است؛‏‎ ‎‏و دست ناپاک دولتمردان و قدرتمندان و خانان و غرب و شرق زدگان از آن کوتاه است.‏‎ ‎‏امروز دولت مورد اعتماد مجلس حقاً دولت مستضعفان، که وارثان روی زمین اند،‏‎ ‎‏می باشد. خداوند متعال نعمت بزرگ اسلام و استقلال و آزادی را بر ملت ستمدیدۀ ایران‏‎ ‎‏مستدام فرماید؛ و سایر ملل تحت ستم را از بند ستمگران نجات دهد.‏

‏‏۲۲ / ۲ / ۶۳ مطابق ۱۰ شعبان المعظم ۱۴۰۴‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏
صحیفه امام جلد۱۸ ص۴۲۰

. انتهای پیام /*