آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای‏‎ ‎‏انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در‏‎ ‎‏سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مأمورین ابلاغ و‏‎ ‎‏اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و‏‎ ‎‏ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایۀ احکام‏‎ ‎‏عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص‏‎ ‎‏به قوۀ قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از‏‎ ‎‏مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج‏‎ ‎‏و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و اَحدی حق ندارد با مردم رفتار غیر‏‎ ‎‏اسلامی داشته باشد.‏

هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد‏‎ ‎‏توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف،‏‎ ‎‏جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‏

هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیرمنقول، و در مورد حق کسی‏‎ ‎‏دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از‏‎ ‎‏بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.‏

هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب‏‎ ‎‏آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت‏‎ ‎‏نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی ـ اسلامی مرتکب شود، یا به‏‎ ‎‏تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا‏‎ ‎‏برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم‏‎ ‎‏باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر‏‎ ‎‏فاش کند.

صحیفه امام ج ۱۷ ص ۱۴۰

. انتهای پیام /*