و بدان که از برای واصلین به مقام قرب، در اول تجلّیات  ـ گرچه‏‎ ‎‏تجلّیات حبیّه باشد ـ یک دهشت و هیمانی است که قلوب صافیۀ آنها را متزلزل‏‎ ‎‏و مندک کند در تحت انوار تجلی عظمت؛ و اگر قلوب را استعداد و طاقت‏‎ ‎‏نباشد، در همان هیمان و دهشت تا آخر بمانند: ‏اِنَّ اَوْلِیٰائی تَحْتَ قِبٰابی‎ ‎لاٰیَعْرِفُهُمْ غَیْری.و در ملائکه نیز صنفی چنین یافت شود که آنها را «ملائکۀ‏‎ ‎‏مهیّمه» گویند. و اگر استعداد قلوب که از عطیات ابتدائیۀ فیض اقدس است‏‎ ‎‏زیاد‏‏باشد، پس از این حیرت و همیان و دهشت و وحشت و غلق و اضطراب و‏‎ ‎‏محو و غشیان و صعق و محق، کم کم حالت سکون و بیداری و طمأنینه و‏‎ ‎‏صحو و هشیاری دست دهد؛ تا آنکه حالت صحو تام حاصل شود؛ و در این‏‎ ‎‏مقام، که مقام تمکین است، لایق تجلّیات عالیتری گردد. و ‏‏همین طور،‏‎ ‎‏تجلّیات به مناسبت قلوب آنهاواقع شود تا به منتهای قرب و کمال واصل آیند. ‏‎ ‎‏و اگر از کمل باشند، حالت برزخیت کبری برای آنها دست دهد. و آن الهام‏‎ ‎‏که از حضرت غیب به قلب تقی نقی احمدی محمدی صلی الله علیه و آله‏‎ ‎‏می شد، شاید تجلّیات لطفیه بود برای تسکین آن نور پاک از آن غشوۀ تجلی به‏‎ ‎‏عظمت.‏

سر الصلوة معراج السالکین و صلوة العارفین ص 96

. انتهای پیام /*