در مقابل خداوند که همه چیز را ناطق‏‎ ‎‏و گویا قرار داده، نمی توانید اعمال زشت خود را انکار کنید و پنهان نمایید.‏ ‎‏کمی فکر کنید؛ دوراندیش باشید؛ عواقب امور را بسنجید؛ عقبه های‏‎ ‎‏خطرناکی که دارید به یاد آورید؛ از فشار قبر، عالم برزخ، مشکلات و‏‎ ‎‏شدایدی که به دنبال آن است، غفلت نکنید. اقلاً جهنم را باور داشته‏‎ ‎‏باشید. اگر انسان واقعاً این عقبات خطرناک را باور داشته باشد، روش‏‎ ‎‏خود را در زندگی عوض می کند. شما اگر ایمان و یقین به این امور داشته‏‎ ‎‏باشید، اینگونه رها و آزاد نخواهید زیست؛ قلم، قدم، و زبان خود را حفظ‏‎ ‎‏نموده برای اصلاح و تهذیب نفس خود کوشش خواهید کرد.‏

جهاد اکبر ص ۲۰

. انتهای پیام /*