ملت شریف ایران، شما می دانید که در رژیم گذشته آنچه بر ملت مبارز ایران سایه‏‎ ‎‏افکنده بود، علاوه بر دیکتاتوری و ظلم، تبلیغات بی محتوا و هیچ را همه چیز جلوه دادن‏‎ ‎‏بود. ملتی که در همۀ ابعاد از حوایج اولیه محروم بود وانمود می شد که در اوج ترقی‏‎ ‎‏است. از جمله حوایج اولیه برای هر ملت که در ردیف بهداشت و مسکن بلکه مهمتر از‏‎ ‎‏آنهاست آموزش برای همگان است. مع الأسف کشور ما وارث ملتی است که از این‏‎ ‎‏نعمت بزرگ در رژیم سابق محروم؛ و اکثر افراد کشور ما از نوشتن و خواندن برخوردار‏‎ ‎‏نیستند، چه رسد به آموزش عالی. مایۀ بسی خجلت است که در کشوری که مهد علم و‏‎ ‎‏ادب بوده و در سایۀ اسلام زندگی می کند که طلب علم را فریضه دانسته است، از نوشتن و‏‎ ‎‏خواندن محروم باشد. ما باید در برنامۀ دراز مدت، فرهنگ وابستۀ کشورمان را به‏‎ ‎‏فرهنگ مستقل و خودکفا تبدیل کنیم. و اکنون بدون از دست دادن وقت و بدون‏‎ ‎‏تشریفات خسته کننده، برای مبارزه با بیسوادی به طور ضربتی و بسیج عمومی قیام کنیم تا‏‎ ‎‏ان شاءالله در آیندۀ نزدیک هر کس نوشتن و خواندن ابتدایی را آموخته باشد. برای این‏‎ ‎‏امر، لازم است تمام بیسوادان برای یادگیری و تمام خواهران و برادران باسواد برای یاد‏‎ ‎‏دادن بپاخیزند، و وزارت آموزش و پرورش با تمام امکانات بپاخیزد.

صحیفه امام جلد ۱۱ ص ۴۴۶

. انتهای پیام /*