‏و چنانچه حقّ تعالی ستار عیوب بندگان است، ستّاران را دوست دارد و‏‎ ‎‏از هتک ستور بیزار است، پس سالک الی الله ستار عیوب بندگان خداست، و‏‎ ‎‏عمرخود رادرکشف ستر مردم تلف نکند و چشم خود را از عورات و عیوب‏‎ ‎‏بندگان خدا بپوشد و هتک ستر کسی نکند و پردۀ ناموس احدی را ندرد؛‏‎ ‎‏چنانچه خداوند ستارْ ستر عیوب او را، که از دیگران بزرگتر وفضیحتر است،‏‎ ‎‏فرموده؛ وبترسد از اینکه اگر پرده عیوب کسی را بدرد، حقّ تعالی پردۀ ‏‎ ‎‏ستاریت از بعض اعمال و اخلاق او بردارد و در میان جمع او را رسوا و خوار‏‎ ‎‏نماید.‏

و مسافر طریق آخرت، مطالعه در عیوب و عورات خودْ او را از عیوب‏‎ ‎‏دیگران مشغول می کند، و تجسس اموری که به حال او فایده ندارد یا ضرر‏‎ ‎‏دارد نمی کند، و عمل خود را رأس المال تجارت دیگران قرار نمی دهد به‏‎ ‎‏واسطۀ غیبت و هتک ستر؛ و از عیوب و ذنوب خود هیچ گاه نسیان نمی کند؛‏‎ ‎‏که نسیانِ گناهان از بزرگترین عقوبات حقّ است در دنیا که انسان را از جبران‏‎ ‎‏آنها باز می دارد، و از بزرگترین اسباب عقاب است در آخرت.‏

. انتهای پیام /*