بیانات خطاب به رئیس دادگاه انتظامی قضات

‏اگر شخصی را که می خواهید محاکمه کنید، از نزدیکترین افراد و دوستان‏‎ ‎‏شما باشند، با آنها بر خوردی جدی نمایید و حکم خدا را جاری کنید و گوش به حرف‏‎ ‎‏کسی ندهید. و اگر کسی از دورترین افراد و یا حتی دشمن شما بود و گناهی نداشت، بلا‏‎ ‎‏فاصله او را آزاد نمایید. البته ما هم شما را این گونه می شناسیم.‏

صحیفه امام جلد ۱۷ ص ۲۰۱

. انتهای پیام /*