ممکن است شب و روزی، بدون معصیت‏‎ ‎‏پروردگار بر او نگذرد؛ و به پیری که رسید، مشکل است قلب را به صورت‏‎ ‎‏و حالت اول باز گرداند. شما اگر خدای نخواسته خود را اصلاح نکردید و‏‎ ‎‏با قلبهای سیاه، چشمها، گوشها و زبانهای آلوده به گناه از دنیا رفتید، خدا‏‎ ‎‏را چگونه ملاقات خواهید کرد؟ این امانات الهی را که با کمال طهارت و‏‎ ‎‏پاکی به شما سپرده شده، چگونه با آلودگی و رذالت مسترد خواهید‏‎ ‎‏داشت؟ این چشم و گوش که در اختیار شماست، این دست و زبانی که‏‎ ‎‏تحت فرمان شماست، این اعضا و جوارحی که با آن زیست می کنید ـ همه‏‎ ‎‏امانات خداوند متعال می باشد که با کمال پاکی و درستی به شما داده شده‏‎ ‎‏است ـ اگر ابتلا به معاصی پیدا کرد، آلوده می گردد؛ خدای نخواسته اگر به‏‎ ‎‏محرمات آلوده شود، رذالت پیدا می کند؛ و آنگاه که بخواهید این امانات‏‎ ‎‏را مسترد دارید، ممکن است از شما بپرسند که راه و رسم امانتداری‏‎ ‎‏اینگونه است؟ ما این امانت را اینطور در اختیار شما گذاشتیم؟ قلبی که به‏‎ ‎‏شما دادیم چنین بود؟ چشمی که به شما سپردیم اینگونه بود؟ دیگر اعضا‏‎ ‎‏و جوارحی که در اختیار شما قرار دادیم چنین آلوده و کثیف بود؟ در‏‎ ‎‏مقابل این سؤالها چه جواب خواهید داد؟ خدای خود را با این خیانتهایی‏‎ ‎‏که به امانتهای او کرده اید چگونه ملاقات خواهید کرد؟‏

جهاد اکبر ص ۴۴

. انتهای پیام /*